Tobankvakfi

>>Tasfiye Usul ve Esasları

TASFİYE USUL VE ESASLARI

Mahkeme kararı ile tescil olunmuş Genel Kurul Kararına göre,

A- Gayrimenkullerin Satışı :

Gayrimenkullerin rayiç değerini belirlemek için, en az üç bağımsız Ekspertiz kuruluşuna ekspertiz raporu hazırlattırılır.

Ekspertiz raporlarına istinaden en yüksek rakam muhammen bedel olarak tespit edilir.

Muhammen bedel üzerinden açık artırma yoluyla ihale yapılması için ihale verilir.

Hazırlatılan ekspertiz raporları ile tespit olunan Muhammen bedelin geçerlilik süresi 6 ayla sınırlıdır.

6 ay geçtikten sonra satılamayan gayrimenkuller için yeniden ekspertiz raporu hazırlattırılır.

B-Dağıtıma esas payların hesaplanması :

Üye ve Banka katılım aidatlarının, T.C Merkez Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığının verilerine göre 22.05.1992 tarihi itibariyle evalüe edilerek üye payının bulunması,

Her üyenin 22.05.1992 tarihindeki aylar itibariyle evalüe edilmiş aidatı ile bunların toplamından oluşacak üyenin evalüe edilmiş toplam aidatı bulunacaktır. (İkramiye almış olan emekli üyelerin ikramiyeleri de göz önüne alınarak).

Evalüe edilmiş aidat toplamı (+) değer veren tüm üyelerin evalüe edilmiş aidatları toplanacak, yani (n) sayıdaki üyenin evalüe edilmiş toplam aidatlarının toplamları bulunacaktır.

1 maddedeki şekilde hesaplanan her bir üyenin evalüe edilmiş toplam aidatının, 2 maddedeki şekilde bulunacak olan tüm üyelerin toplam aidatlarının toplamlarına bölünmesi syretiyle üyelerin payları çıkarılacaktır.

C-Dağıtım şekli:

 

Payların hesaplanmasında tespit olunan bireysel pay oranı üzerinden, pay sahibi olan yüzde ile belli (Z) olan(n) sayıdaki üyenin, dağıtım yapılacak Meblağ(K) içindeki payları (Z1,Z2,Z3,Z4……………..Zn) da alacakları meblağları (M1,M2,M3,M4……….Mn) belirleyecektir.

(Z1/K=M1, Z2/K=M2, Z3/K=M3, Z4/K=M4…………Zn/K=Mn) bu yöntemle her bir üyenin dağıtımdaki alacağı para bulunacaktır.

Not:

Z= Evalüe edilmiş üye prim toplamı

K= Dağıtıma tabi tutulmuş meblağ

M= Sabit Çarpan