Tobankvakfi

>>Vakıf Senedimiz

Ankara, 17/2/1976
TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI T..A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ,
İdare Meclisimizin 16.2.1976 tarih ve 7044 sayılı kararının 2. maddesi aynen aşağıya  çıkarılmıştır.Bilgi edinilmesi ve gereğinin yapılması rica olunur.
İDARE MECLİSİ REİSİ
Prof. Dr. Sait Kemal MİMAROĞLU
I-) Genel Müdürlüğümüzün Bankamız mensuplarının sosyal güvenliklerinin muhafaza edilebilmesi ve personelimize daha çok sosyal yararlar sağlanması maksadıyla yeni bir vakıf kurulmasını öneren 16.2.1976 tarih 452 – 6472 sayılı müfekkiresinin  incelenmesi ve yapılan görüşmeler sonunda :
Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş  Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı kurulmasına,
Bu vakfa 1.000.000 , – TL. tahsis  edilmesine,
Vakıf Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Bulut Hüsrev Göle , Bekir Sıtkı Batman , Kemal Altan , İbrahim Haymanalı , İsmet Katipoğlu ; Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Hazım Eren Ö. Faruk Aktim ; Vakıf Asil Denetçiliklerine Tuncay Beyhan , İsmail Uymaz ; Yedek Denetçiliklerine de Uğur Yaşat ile Yüksel Şen’in ,
Yeni Vakıf kurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına , oy birliği ile karar verildi.
DÜZENLEME SURETİ İLE VAKIF SENEDİ
Bin dokuz yüz yetmiş altı senesi mayıs ayının on ikinci günü 12/5/1976
      Ben aşağıdaki imza ve mühürün vazıı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana bahşettiği selahiyetleri haiz Ankara yirmibirinci noteri Sevinç Düşünsel Vekili Yeminli Noter Başkatibi Seyit Ahmet Arıseven diremde vazifem başında iken vukuu bulan talep ve davet üzerine Ankarada Atatürk Bulvarı No. 163’de Türkiye Öğretmenler Bankası Genel Müdürlük binasına girildi. Orada hazır olan ve ibraz eyledikleri Türkiye Öğretmenler Bankası Personel ve Eğitim Müdürlüğünden verilmiş fotoğrafı tasdikli 598 sicil numaralı ve Gümüşhane hane 317 cilt 17 ve sayfa 94’te nüfusa kayıtlı Münir Hüsrev ile Nedime Hüsrevden doğma İstanbul 1928 doğumlu ve Türkiye Öğretmenler Bankası Umum Müdürü Bulut Hüsrev Göle ile ibraz edilen Ankara Barosundan verilme 1 Kasım 1971 tarih ve 1325 sicil, 6741 / 8606 Bakanlık Sicil numaralı fotoğrafı tasdikli Avukatlık kimlik (çizildi) cüzdanına göre Ankara Ayaş Hacırecep Hane 68, cilt 1, sayfa 115 de kayıtlı Mehmet ile Fatmadan doğma 1927 doğumlu Türkiye Öğretmenler Bankası Baş Hukuk Müşaviri Bekir Sıtkı  Batman mahallinde bana müracaatla tarafımdan bir vakıf senedinin düzenlenmesini istediler, Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş İdare Meclisinin 16.2.1976 tarih ve 7044 sayılı kararının 2. maddesi gereğince Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş Mensupları Munzam Soayal Güvenlik ve Yardımlaşma sandığı Vakfı adına müştereken hareketle bir vakıf senedinin düzenlenmesini istediler.Kendilerinin Kanuni ehliyeti haiz olduklarını anladım. Bunun üzerine ilgililer Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik  ve Yardımlaşma Sandığı ,vakfı adına müştereken hareketle beyanlarına başlayarak dediler ki: